logo-asistenca-transparent

Osebna asistenca

Program osebne asistence kot paket storitev predstavlja nepogrešljivo sredstvo za neodvisno življenje invalidov. Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene konkretnim potrebam posameznega uporabnika oziroma uporabnice, njegovim oziroma njenim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram.

Osebna asistenca - Ministrstvo obrazložitev

Pravna podlaga

Državni zbor RS je dne 17. februarja 2017 sprejel Zakon o osebni asistenci (ZOA) (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18). Ureja pravico do osebne asistence in način njenega uveljavljanja z namenom omogočiti posamezniku z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki ga v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo.

Da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodeloval v družbi na vseh področjih življenja in imel možnost enakopravnega vključevanja v družbo, skladno z določbami Konvencije o pravicah invalidov (Uradni list RS-MP, št. 10/08).

Vir: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/osebna_asistenca/

Kako pridobiti pravico do osebne asistence?

Če želite pridobiti pravico do osebne asistence, izpolnite VLOGO (klik na ta link) in jo čim prej pošljite na krajevno pristojen Center za socialno delo!

Zakon se je začel uporabljati 1. januarja 2019. Od julija 2019 v Zavodu Ars viva izvajamo osebno asistenco v skladu z ZOA.

Za vsa vprašanja oziroma informacije v zvezi z izvajanjem osebne asistence se lahko obrnete na našega strokovnega delavca Matjaža Tomažiča.

 

Več o osebni asistenci lahko preberete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Oebna asistenca za gluhe

Upravičenci

Upravičenci do osebne asistence so tisti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:

  • zaradi invalidnosti potrebujejo pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
  • so državljani RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS;
  • so stari od 18 do 65 let (tudi starejši, če že koristijo osebno asistenco v okviru invalidske organizaciji);
  • živijo ali bi želeli živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe;
  • potrebujejo pomoč najmanj 30 ur tedensko.

 

Opredelitev storitev osebne asistence

Osebna asistenca kot paket storitev predstavlja nepogrešljivo sredstvo za neodvisno življenje invalidov. Pokriva vsa področja življenja in je prilagojena potrebam, željam in življenjskemu slogu uporabnika. Predstavlja pomembno orodje pri zagotavljanju samostojnega in polnovrednega življenja v skupnosti, prispeva k deinstitucionalizaciji njihove oskrbe in kot taka predstavlja tudi njihovo pravico glede na Konvencijo o pravicah invalidov.

Kot osebna asistenca se šteje pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih ter obvezna prisotnost pri uporabniku v primerih najtežjih invalidnosti, pomoč pri dnevnih opravilih, spremstvo, pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu ter pomoč pri drugih dejavnostih in aktivnostih, v katere je uporabnik vključen.

Razstava fotografij - osebna asistenca

- Program je namenjen preprečevanju in odpravljanju socialnih ter psihičnih stisk socialno najbolj ogroženih,

- Program je namenjen izobraževanju in informiranju o zdravju ter izvedbi aktivnosti za ohranjanje psihofizičnih sposobnosti različnih družbenih skupin z oviranostjo.

- Program je namenjen promociji zdravja, preventivi in destigmatizaciji motenj in oviranosti pri različnih ciljnih skupinah.

- Program je namenjen vzpostavitvi socialnega dialoga in skupnega nastopa na regionalni in nacionalni ravni.

- Program ponuja aktivnosti, ki kažejo na rešitve, kako bi posameznik ali član sprejel svojo "drugačnost" in svoje posebne potrebe kot realnost, obenem pa skuša zagotoviti udejanjanje pravic in dolžnosti človeka in državljana.

- Program želi z neposrednimi storitvami za posameznika omogočiti in spodbuditi člane k čim bolj aktivni vlogi.

- Program se odziva na izzive in aktualne potrebe članstva in prispeva svoj delež k udejanjanju družbenih ciljev.

VLOGA
Uporabnik osebne asistence mora vložiti vlogo za priznanje pravice do osebne asistence na pristojnem centru za socialno delo
KOMISIJA
Komisija obišče uporabnika na domu in oceni njegovo potrebo po asistenci.
ODLOČBA
CSD na osnovi mnenja izda odločbo  in pošlje uporabniku vrednotnico.
IZBIRA IZVAJALCA
Uporabnik izbere izvajalca osebne asistence in opravi osnovni tečaj o OA.
Proces pridobitve osebne asistence

Pogosto zastavljena vprašanja

Za vsa dodatna vprašanja in informacije smo na voljo preko telefona, e-pošte ali kontaktnega obrazca.
Dobil sem 100 ur tedensko osebne asistence, kaj to pomeni?

To pomeni, da lahko koristite 100 ur pomoči osebnega asistenta. V skladu z zakonomo o delovnih razmerjih lahko en asistent dela največ 40 ur tedensko.

Kaj če z asistentom ne bom zadovoljen?

Če osebni asistent ne izvaja del in nalog iz v odločbi določenih storitev osebne asistence in izvedbenega načrta, lahko uporabnik zamenja osebnega asistenta oziroma izvajalca osebne asistence.

Je osebna asistenca plačljiva?

Izvajanje osebne asistence in plačilo opravljenega dela osebnih asistentov krije Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Če ste prejemnik DPP oz. DP polovico zneska prispevate izvajalcu.

Za koriščenje osebne asistence moram opraviti tudi izobraževanje. Koliko to stane?

Izobraževanje za uporabnike in asistente pred izvajanjem osebne asistente organizira izvajalec. Izobraževanje je brezplačno. Vsebuje teoretični in praktični del.

Kaj je vrednotnica?

Vrednotnica je dokument s katerim izkazujete pravico do koriščenja osebne asistence. Za začetek izvajanja osebne asistence uporabnik izvajalcu preda vrednotnico.

Kaj je izvedbeni načrt?

Izvedbeni načrt je pisni dogovor o storitvah osebne asistence, ki jih uporabnik potrebuje glede na odločbo centra za socialno delo o pravici do osebne asistence.

Predlogi – Javna razprava o ZOA INFO
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je konec decembra v javno razpravo posredovalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci. Komentarje in predloge lahko podate še do 25. januarja 2021 prek portala e-demokracija.
Več na...
Vodnik po Zakonu o osebni asistenci
Več...